Verzuimbegeleiding
Logo Home |  Werkgevers |  Werknemers |  Coaches |  Over Sivar |  Contact

Verzuimbegeleiding

Heeft u een werknemer die (lange tijd) ziek is? Wij bieden verzuimbegeleiding om de ziekteperiode zo kort mogelijk te laten duren of een andere, passende oplossing te vinden.

Als u zich afvraagt: “Als mijn werknemer een zelfstandig ondernemer zou zijn, zou hij dan ook ziek thuis blijven en wachten tot hij beter wordt?”
Als u deze vraag met ja beantwoordt, dan is de bedrijfsarts de beste begeleider voor uw werknemer. Hij controleert of uw werknemer nog ziek is en wanneer de ziekte over is meldt de bedrijfsarts hem herstelt.
Als u deze vraag met nee beantwoordt, dan is de vraag: waarom zit uw werknemer dan nog thuis? Een interventie van Sivar is ons advies.

Poortwachter – Verzuimbegeleiding
De basis van uw verzuimbegeleiding moet goed zijn. Het verzuimdossier moet voldoen aan de eisen die UWV aan u als werkgever stelt. Een goed opgezet verzuimbeleid geeft een structuur aan waardoor werknemers en leidinggevende duidelijkheid hebben over wat er wanneer van hun verwacht wordt. Het zorgt ook dat u voldoet aan de eisen die de Wet Poortwachter aan u stelt. Een goede basis zult u terug vinden in uw verzuimcijfers.

Arbeidskundig re-integratie onderzoek (ARO)
Een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het UWV verlangt in de meeste gevallen uiterlijk na het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek. De vragen die bij een dergelijk onderzoek aan de orde komen:
- Kan uw medewerker het eigen werk op termijn weer aan?
- Is het eigen werk voor uw medewerker passend te maken?
- Is er binnen uw organisatie ander passend werk voor uw medewerker?
- Wij maken een duidelijk stappenplan hoe de re-integratie vorm wordt gegeven?
- Als er intern geen mogelijkheden zijn, wat zijn dan de mogelijkheden extern?
- Wat is er nodig om een externe plaatsing te realiseren?

Controle op verzuim
In de verzuimbegeleiding vervult de leidinggevende de regierol over het verzuim en kan hierbij wel wat extra ondersteuning gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat u  na twee weken verzuim actief aan de slag gaat met de begeleiding van de leidinggevende en uw medewerker.

Screening langlopende verzuimdossiers
Iedere organisatie kampt met dit probleem. Verzuimdossiers die al lange tijd lopen en waarvan u het gevoel hebt dat een andere benadering winst zou kunnen opleveren. Een re-integratieonderzoek van een onafhankelijke partij als Sivar kan een ander zicht op de zaak geven waardoor het verzuim beperkt kunnen worden. Wij adviseren u al na 6 weken zo’n onderzoek in te stellen. Zo bent u verzekert dat straks uw verzuimdossier de toets van het UWV kan doorstaan.

Begeleiding in het derde ziektejaar
Een derde ziektejaar ontstaat meestal als gevolg van een loonsanctie die het UWV oplegt. Sivar kan u helpen dit derde jaar vorm te geven op basis van een concrete aanpak.

Eigen risicodragerschap WGA
Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan hebt u een 10-jarige verplichting tot re-integratie. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u bij alle processen rondom eigen risicodragerschap.

Meer weten? Schakel Sivar in om passende oplossingen te vinden.